امور دانشجویی - سایت امور دانشجویی مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

امور دانشجویی

عمده‏ ترين وظايف امور دانشجویی از اين قرار است:

 • ١) ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت نظر و ارائه راهنمائي هاي لازم
 • ٢) مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي
 • ٣) پيش بيني نيازهاي خدماتي و رفاهي دانشجويان و تعيين اولويت هاي آن و ارائه آن براي رسيدگي
 • ٤) نظارت و كنترل نحوه اجراي آئين نامه هاي مختلف دانشجويي( خوابگاه،‌تغذيه، وام و ...) فرهنگي و فوق برنامه، بهداشت و درمان، مشاوره و تربيت بدني
 • ٥) هدايت و نظارت بر فعاليتهاي كميته انضباطي دانشجويان
 • ٦) اجرايي كردن برنامه هاي پيشنهادي معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
 • ٧) ايجاد زمينه لازم براي تشكيل و فعاليت هاي شوراي صنفي، انجمن هاي علمي، فرهنگي بر اساس آئين نامه مربوط
 • ٨) تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي و برنامه ريزي در اجراي ورزشهاي همگاني در سطح دانشگاه، خوابگاهها و حمايت از ورزشهاي قهرماني دانشجويي
 • ٩) حمايت و پيگيري مشكلات دانشجوياني كه مشكلات مالي دارند
 • ١۰) امين خدمات بهداشتي و رواني و مشاوره دانشجويان و ايجاد بستر ارتباط موثر با خانواده دانشجو
 • ١١) انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه كشوري
 • ١٢) نظارت بر فعاليتهاي اداره شاهد و ايثارگر